Mapa znanja

Otvoreni seminari

Naziv seminara

Javna nabava: Način dokazivanja uvjeta sposobnosti, Oslanjanje, zajednica i podugovaranje, Jamstvo za ozbiljnost ponude

Predavač

Loreta Zdrilić

Svrha seminara

Po završetku programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju programa usavršavanja te za isti ostvaruju 8 bodova.

Tvrtka Mapa znanja d.o.o. ovlaštena je od Ministarstva gospodarstva za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave. Evidencijski broj ovog programa u Popisu programa usavršavanja iz područja javne nabave je: 2018-0386.

U svrhu utvrđivanja sposobnosti ponuditelja za izvršenje ugovora, Ponuditelji/Zajednice gospodarskih subjekata dužni su u svojoj ponudi priložiti dokaze kojima dokazuju svoju: sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti; ekonomsku i financijsku sposobnost; tehničku i stručnu sposobnost. Seminarom će se definirati isti te obraditi kroz primjere iz prakse Naručitelja koja će biti popraćena i praksom Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.

S obzirom na novo zakonodavno uređenje institut oslanjanja na sposobnost drugih subjekata ima značajne izmjene pa tako npr. više nije dovoljno samo priložiti tuđi dokaz sposobnosti i izjavu kojom se resurs daje na ustupanje, već subjekti na čiju se sposobnost oslanja, u nekim slučajevima, trebaju sudjelovati u izvršavanju ugovora, biti solidarno odgovorni te se u odnosu na njih treba dokazivati ne postojanje obveznih osnova za isključenje.

Osim navedenim primjerom, seminarom će se, također, dati odgovori na koji način naručitelji mogu u postupku javne nabave od ponuditelja tražiti dokazivanje profesionalne, ekonomske i financijske sposobnosti te tehničke i stručne sposobnosti. Na isti način će se obraditi podnošenje ponuda od strane zajednice ponuditelja ali i institut podugovaratelja.

Što se tiče jamstva za ozbiljnost ponude kao instrumenta osiguranja naručitelja na seminaru će se dobiti odgovori na koji način će ga naručitelj ispravno definirati i kako prepoznati pogreške u zaprimljenim jamstvima te u kojoj fazi pregleda i ocjene ponuda, odnosno kroz koji institut treba zatražiti pojašnjenje i upotpunjavanje nepotpunog ili krivo popunjenog jamstva dok će, s druge strane, ponuditelji dobiti uvid u najčešće pogreške prilikom popunjavanja i dostavljanja istog.

Namjena

Seminar je namijenjen stručnjacima javne nabave, osobama koje sudjeluju u procesu javne nabave, predstavnicima javnih naručitelja i sektorskih naručitelja (zaposleni u državnim tijelima - ministarstvima, državnim uredima, jedinicama lokalne samouporave, ustanovama, državnim poduzećima i sl.) Ovaj Program usavršavanja relevantan je i za osobe s certifikatom u području javne nabave jer ga je odobrilo Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Uprava za politiku javne nabave. Pohađanjem Programa usavršavanja stječu se uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave. Po završetku programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju programa usavršavanja te za isti ostvaruju 8 bodova.

Način realizacije

Predavanje s PPT prezentacijom i primjeri iz prakse.

Iz programa seminara

I. Kriteriji za odabir (uvjeti sposobnosti) gospodarskog subjekta i način dokazivanja  

 • Uvjeti sposobnosti za obavljanje profesionalne sposobnosti – primjeri iz prakse
 • Ekonomska i financijska sposobnost – primjeri iz prakse
 • Tehnička i stručna sposobnost – primjeri iz prakse
 • Praksa DKOM-a

II. Mogućnost sudjelovanja gospodarskih subjekata

 • Oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekata
 • Podnošenje ponude od strane zajednice ponuditelja
 • Podugovaratelj
 • Praksa DKOM-a

III. Dijelovi ponude koji se dostavljaju izvan EOJN-a kroz praksu DKOM-a

 • Jamstvo za ozbiljnost ponude
 • Primjena Jamstva u praksi kroz institut 293. ZJN 2016
 • Praksa DKOM-a

Predavač

Loreta Zdrilić diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Posjeduje certifikat za internog auditora prema normi 9001 ( DNV GL ) te važeći certifikat iz područja javne nabave izdan od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.
Dosadašnje radno iskustvo stekla je u KBC Sestre Milosrdnice gdje sada izvršava funkciju višeg stručnog savjetnika nabave medicinskih i nemedicinskih proizvoda u Službi nabave. Aktivno sudjeluje u izradi plana nabave, praćenju i izradi izvješća o njegovom ostvarenju. Provodi postupke javne nabave roba, usluga i radova, prikuplja podatke potrebne za izradu specifikacija i dokumentacije o nabavi, provodi prethodna savjetovanja, objavljuje postupke u EOJN RH, sudjeluje u procesu otvaranja, pregleda i ocjene ponuda, te u donošenju odluke o odabiru/poništenju i sklapanju ugovora/OS s ponuditeljima. Dodatna znanja i vještine stekla je kroz brojna usavršavanja u raznim područjima javne nabave.

Kao stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) predavačica je na Specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave  te programu Stručnog usavršavanju u području javne nabave te na raznim konferencijama i radionicama u domeni javne nabave.

Sudjeluje u Projektu zajedničke javne nabave pri Ministarstvu zdravstva te je ovlaštena predstavnica za KBC Sestre milosrdnice kao središnjeg tijela 16 javno nabavnih kategorija za provođenje postupaka zajedničke javne nabave za 36 ustanova u Republici Hrvatskoj.

Član je povjerenstva za izradu nacrta II. Nacionalnog akcijskog plana za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2018. - 2020. godine s pogledom do 2023. godine pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike

Sudjeluje u pripremi i provedbi  projekata koji se temeljem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava financiraju iz EU fondova, te je u sklopu istih član povjerenstva za postupke javne nabave građevinskih radova i usluga, medicinskih proizvoda i opreme te ostalih potrebnih usluga.

Posjeduje izvrsne organizacijske, komunikacijske i pregovaračke vještine.

Vrijeme

četvrtak, 21.2.2019. od 9:00 do 16:30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.

On-line prijava na seminar

Naziv seminara Javna nabava: Način dokazivanja uvjeta sposobnosti, Oslanjanje, zajednica i podugovaranje, Jamstvo za ozbiljnost ponude
Vrijeme četvrtak, 21.2.2019. od 9:00 do 16:30

Ime i prezime
Dodajte sudionika
Tvrtka / udruga / institucija
Adresa
Mjesto i poštanski broj
Telefon
E-mail
OIB TVRTKE
Kontakt osoba
Pristajem na elektroničku privolu u kojoj dopuštam da me se kontaktira putem e-maila u marketinške svrhe.