Mapa znanja

Konferencije

Naziv konferencije

Konferencija Mobbing, zaštita dostojanstva radnika i zaštita zviždača

Predavač

Ana-Marija Skoko, Mia Kalajdžić, Olivera Ilijaš, Iris Gović Penić, Jasminka Hum Kezele, Dijana Kesonja

Namjena

Konferencija je namijenjena poslodavcima, radnicima zaposlenima u pravnim službama, osobama koje odlučuju o pravima i obvezama iz radnog odnosa, osobama koje rješavaju pritužbe za zaštitu dostojanstva radnika, odvjetnicima, članovima radničkih vijeća i sindikalnim povjerenicima, osobama o čijim se pravima i obvezama u radnom odnosu odlučuje...

Iz programa konferencije

Diskriminacija/Uznemiravanje/Mobbing, Ana-Marija Skoko, Odvjetničko društvo Bardek, Lisac, Mušec, Skoko

 • Mobbing, vrste mobbinga i pojavni oblici mobbinga
 • Diskriminacija, što je izravna i neizravna diskriminacija?
 • Uznemiravanje (spolno)
 • Razlika između mobbinga, diskriminacije i uznemiravanja
 • Uređenje i zaštita prema aktualnom zakonskom okviru
 • Zaštita
 • Dokazi i teret dokazivanja
 • Primjeri

Zaštita dostojanstva radnika i zaštita zviždača, Mia Kalajdžić, Odvjetničko društvo Bardek, Lisac, Mušec, Skoko

 • Pojam dostojanstva na radnom mjestu
 • Obveze poslodavca u pogledu zaštite dostojanstva radnika
 • Novi zakonodavni okvir za zaštitu zviždača
 • Što očekivati u praksi? problemi, nelogičnosti 
 • Obveze poslodavaca u svrhu zaštite zviždača

Mjera za zaštitu dostojanstva radnika u radnoj sredini i interne procedure rješavanja nezakonitog postupanja, Olivera Ilijaš, Hrvatska kontrola zračne plovidbe

 • Važnost internog akta poslodavca - definiranje operativnog postupanja
 • Faze operativnog vođenja postupka: od podizanje Pritužbe - do Odluke poslodavca
 • Prava i obveze Povjerenika/ Ovlaštenika - operativno vođenje postupka .
 • Važnost interne komunikacije Poslodavac - Osoba za zaštitu dostojanstva radnika prilikom donošenja pojedinačnih odluka
 • Tipski primjeri dokumentacije važne za postupak
 • Važnost zakonske „klauzula tajnosti postupka„ tipski primjeri postupanja temeljem „klauzule tajnosti podataka“(primjer)
 • Razlika između pritužbe Etičkom povjerenstvu/Povjereniku i Osobi za zaštitu dostojanstva radnika (Povjerenik, Ovlaštenik)
 • „Pravo radnika da prekine rad i vodi sudski postupak zbog uznemiravanja“ - štetne posljedice, stavovi sudova
 • Uloga uprave, poslovodstva, radničkog vijeća, sindikata u ovakvim postupcima
 • Koja postupanja radnika ne podliježu postupku zaštite dostojanstva radnika - zlouporaba prava na zaštitu (primjeri)
 • Iskustva iz EU-a

Iskustva rada Ureda pučke pravobraniteljice u području diskriminacije i zaštite prijavitelja nepravilnosti, Dijana Kesonja i Jasminka Hum Kezele

 • Praksa Ureda prilikom postupanja po pritužbama radi diskriminacije u području rada i zapošljavanja i prezentacija odabranih predmeta u kojima je utvrđena diskriminacija
 • Izazovi u primjeni Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti s aspekta zviždača i pučkog pravobranitelja kao vanjskog tijela za prijavu nepravilnost

Mobbing i zaštita dostojanstva radnika kroz prizmu sudske prakse, Iris Gović Penić, Županijski sud u Zagrebu

 • Koji od zabranjenih temelja diskriminacije se najčešće utužuju?
 • Postojanje kojih zabranjenih temelja diskriminacije se u sudskoj praksi najčešće utvrđuje
 • Sudska praksa o razlikovanju uznemiravanja i mobbinga
 • Pravila o teretu dokazivanja u sudskom sporu
 • Vrste i visine naknade štete koje se zbog diskriminacije i mobinga dosuđuju u sudskoj praksi
 • Zakonska obveza povrata naknade plaće zbog nezakonitog prekida rada koji je posljedica tvrdnje radnika da je uznemiravan
 • Radnopravno sankcioniranje počinitelja uznemiravanja i mobinga
 • Podnošenje tužbe za naknadu štete protiv uznemiravatelja umjesto poslodavca

Predavač

Ana-Marija Skoko je partner u odvjetničkom društvu Bardek, Lisac, Mušec, Skoko. Od dolaska 2006. godine savjetuje prvenstveno velike međunarodne investitore vezano uz njihove investicije u nekretnine u Hrvatskoj. Težište njenog rada jest sastavljanje i pregovori oko kupoprodajnih ugovora, ugovora o razvoju projekta, ugovora o najmu, ugovora o gradnji (FIDIC) te pravna podrška tijekom ishođenja potrebnih dozvola. Ana-Marija je također voditelj grupe za radno pravo. U ovome svojstvu savjetuje stranke vezano uz ugovore o radu, menadžerske ugovore, raskide istih kao i razna radno - pravna pitanja u okviru rada stranih radnika.

Mia Kalajdžić je odvjetnica u odvjetničkom društvu Bardek, Lisac, Mušec, Skoko od 2012. godine. Savjetuje investitore u pogledu širokog spektra radno-pravnih pitanja. Mia savjetuje stranke u vezi sa zasnivanjem i prestankom radnih odnosa, kolektivnim ugovorima, pravilnicima o radu, ako i svih drugih pitanja koja proizlaze iz radnog odnosa. Mia je često angažirana i u postupcima reorganizacije poslovanja.

Olivera Ilijaš, dipl. iur specijalista za pravne poslove Hrvatske kontrole zračne plovidbe i osoba ovlaštena za zaštitu dostojanstva radnika, dugogodišnji međunarodni certificirani stručnjak za eksternu i internu komunikaciju. Radila je i kao savjetnica za odnose s javnošću.

Više od 10 godina je vanjski stručni suradnik Udruge mobbing; rad sa strankama, savjetovanja, stručna predavanja vezana za radno - pravnu tematiku, predavanja u sklopu   EU  projekata vezano za radno - pravnu tematiku.

Održavala eksterna i interna predavanja u svezi etičke komunikacije i postupanja unutar radnog okruženja sa strankama i suradnicima, posebice stručna predavanja i radionice  o  postupcima  u svezi kršenja prava radnika ali i poslodavca. Kontinuirano vanjski predavač na više radionica i seminara o načinu operativnog postupanja  u svezi zaštite dostojanstva radnika.

Osnovne pravne teme koje su joj od posebnog interesa: ljudska prava, radna prava, zaštita od diskriminacije, zaštita dostojanstva svakog radnika, antikorupcija, etika u poslovanju i komunikaciji.

Iris Gović Penić sutkinja je Županijskog suda u Zagrebu. Autorica je velikog broja stručnih i znanstvenih radova iz područja radnog, građanskog procesnog i ovršnog prava, te je koautorica većeg broda knjiga i komentara Zakona o radu. Kao predavačica sudjelovala je na većem broju seminara te je bila voditeljica okruglih stolova i radionica. Autorica je većeg broja obrazovnih materijala izrađenih za potrebe edukacije sudaca u okviru aktivnosti Pravosudne akademije. Sudjelovala je u izvođenju nastave na Katedri za radno i socijalno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  te kao pravni ekspert na projektima koji se financiraju iz fondova EU. Članica je stručnog savjeta časopisa Radno pravo, Odvjetnik, Pravo i porezi. Članica je Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata.

Jasminka Hum Kezele je savjetnica pučke pravobraniteljice za pravne poslove u Službi za zaštitu ljudskih prava koja ujedno postupa u predmetima radi zaštite prijavitelja nepravilnosti.

Dijana Kesonja je savjetnica pučke pravobraniteljice za pravne poslove i stratešku mitigaciju u Službi za suzbijanje diskriminacije koja ujedno postupa u predmetima radi zaštite prijavitelja nepravilnosti.

Vrijeme

srijeda, 6.11.2019. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.

On-line prijava na konferenciju

Naziv konferencije Konferencija Mobbing, zaštita dostojanstva radnika i zaštita zviždača
Vrijeme srijeda, 6.11.2019. od 9:00 do 16:00

Ime i prezime
Dodajte sudionika
Tvrtka / udruga / institucija
Adresa
Mjesto i poštanski broj
Telefon
E-mail
OIB TVRTKE
Kontakt osoba
Pristajem na elektroničku privolu u kojoj dopuštam da me se kontaktira putem e-maila u marketinške svrhe.